Es recullen en aquest apartat aquelles línies estratègiques que l'Institut del Teatre vol desenvolupar i que són considerades imprescindibles per a la consecució dels objectius que es persegueixen.

Coneixements bàsics sobre gestió documental i aplicació dels principis i tècniques corresponents en el lloc de treball d'acord amb el Sistema de Gestió Documental (SGD) de l'Institut del Teatre.